Välkommen på extrastämma i samlingslokalen måndag 20 november

Härmed bjuds du in till extra stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14.

Stämman kommer att avhållas måndagen den 20:e november 2017 kl 17.30 i Samlingslokalen Dr Hjorts gata 8C

På extra stämman kommer vi att rösta om införande av nya Stadgar för föreningen som enligt den nya lagen om Ekonomiska Föreningar måste vara införd senast 2018-01-01.

Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande.

DAGORDNING VID EXTRASTÄMMA

  1. Stämmans öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Val av stämmoordförande
  4. Stämmoordförande anmäler sekreterare för mötet
  5. Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet
  6. Val av rösträknare
  7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  8. Av styrelsen till stämman hänskjutna fråga angående

                        Stadgeändringar

Lagen om Ekonomiska Föreningar har ändrats från och med 2016-07-01. Vissa av förändringarna påverkar Bostadsrättsföreningars verksamhet och drift.

För att uppfylla lagen så har Riksbyggen tagit fram nya stadgar som skall börja tillämpas senast 2018-01-01.

Vid årsstämman 171027 antog stämman de nya stadgarna med en ändring i § 61 angående motioner .

Den vid årsstämman 171027 antagna lydelsen av § 61 är följande

”Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två (2) månader efter räkenskapsårets utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.”

  1. Avslutning