Pågående

Här kommer du att kunna läsa om alla projekt som föreningen just nu jobbar på. Denna sida har som mål att uppdateras efter varje styrelsemöte som hålls en gång i månaden.

De projekt som just nu pågår är:

Kontroll av ventilationen i lägenheterna

Inspektion och eventuell rengöring av imkanaler, dvs ventilationen kommer att ske i samband med den lagstadgade OVK kontrollen. Planerad att utföras under någon av de kalla vintermånaderna.


Gallring av grönytor

Grönytorna runt vårt område kommer löpande att gallras och rensas ur så att träd och växter får mer livsrum och inte kväver varandra,  området kommer att bli mer attraktivt och ge ett mer städat intryck.

  • En större insats av GH Mark och Trädgård pågår för att gallra ur buskar och träd samt frilägga fasaden där buskar och träd växer för nära.

 

Relining av stamledningar

Styrelsen har upphandlat filmning av de horisontella stamledningar för avloppsvatten samt anlitat en konsult för utvärdering och förslag till åtgärder vilket med all sannolikhet kommer att leda till renovering med en teknik som heter relining.

  • Filmning av stammarna gav resultat att dessa var i något bättre skick än förväntat men de behöver ändå åtgärdas. Vi har fått in tre offerter som kommer att kompletteras.

 


Cykelrensning

Med anledning av att det i våra cykelförråd och cykelställ verkar finnas en hel del övergivna cyklar kommer det att ske en städning och bortforsling av omärkta och ägarlösa cyklar i augusti 2016.

Alla cykelägare uppmanas därför att märka sina cyklar med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår.

  • Cykelrensningen har blivit uppskjuten. PLL kommer nu att sköta ärendet under oktober och november månad. Mer info kommer på anslagstavlorna i trappuppgångarna.

Rensning i källare och på vindar 

Under vecka 41 kommer källare och vindar att saneras på alla föremål som finns i de allmänna utrymmena. Det hjälper inte att markera med namn och lägenhetsnummer. Allt som man önskar behålla skall placeras i egna vinds eller källarförråd!
Vi måste sanera pga av brandmyndigheternas krav. Dessutom vill vi hålla rent och snyggt i våra allmänna utrymmen – det hemskt ut på vissa ställen idag.


Asfalteringsarbete

Asfaltering av parkeringsplatserna på Dr Hjorts gata, gångvägen från miljöhuset upp till Dr Hjorts gata 1 och gångvägen längs ravinen vid tornhusen kommer att ske under hösten.

 

Projekt som har slutförts kan du läsa om under Utförda projekt