Månadsavgiften för verksamhetsåret 240701 – 250630

Kommande år kommer vi att drabbas av högre avgifter vad avser fjärrvärme, eldistribution, vatten och sophämtning. Avgifter som i huvudsak sätts av kommunen. Vi räknar dock med en något lägre räntesats på våra lån.

Våra andelar i Riksbyggens Intresseförening med ett nominellt värde på drygt 8 Msek som under många år givet oss en mycket god avkastning kommer under innevarande verksamhetsår och förmodligen inte heller nästa år ge någon avkastning alls på grund av Riksbyggens dåliga resultat.

Tomträttsfrågan förväntas komma upp i HD under hösten. Man testar en BRF process i Stockholm som skall ge ett prejudicerande utfall. Vi har hittills tagit ut en avgift som är baserad på att vi fullt ut förlorar mot kommunen. Ett beslut som inte ger kommunen helt rätt gynnar således vårt resultat. Dock har vi ej tagit höjd för en eventuell ”förseningsavgift” för inbetalt belopp.

Vidare kommer vi att starta upp reliningprojektet som vi pratat om ett antal år. Detta projekt tillsammans med eventuell ökad inbetalning för tomträtt kommer att innebära ökad upplåning och därmed ökade räntekostnader.

Oaktat en hel del osäkerheter så har nu styrelsen fastlagt budgeten för kommande verksamhetsår. Avgiften kommer att höjas med 4%.

Vidare har vi gjort en förändring vad avser debiteringsprincipen såtillvida att den budgeterade kostnaden för uppvärmning läggs direkt på månadsavgiften. Tidigare har denna avgift ej täck den faktiska kostnaden utan ”Årsavgift bostad” har täckt upp för uppvärmningen. Således ökar uppvärmningskostnaden med 35% men Årsavgift bostad minskar med 5%.

Vi följer löpande vår ekonomiska utveckling och finns behov så kan vi bli tvungna att justera avgiften under löpande verksamhetsår.