Villkor

Allmänna villkor för bredbandsanslutning

Definitioner

Med Kund avses nedan den eller de som för närvarande står som ägare för bostadsrätten. Med Föreningen avses Bostadsrättsförening Göteborgshus 14.

Villkor

  1. Om Kunden är privatperson får tjänsten ej användas för kommersiellt bruk. Enklare servrar får tillkopplas om inte annat meddelas från tid till annan.
    Föreningen äger rätt att begära att Kund omedelbart frånkopplar server efter uppmaning.
  2. Kunden får endast använda tjänsten för eget bruk, om inte annat skriftligen överenskommits med Föreningen. Kunden får inte sälja, vidarebefordra eller på annat sätt låta tredje man använda tjänsten, om inte annat skriftligen överenskommits med Föreningen.
  3. Kunden är i förhållande till föreningen ensamt ansvarig för all information som Kunden sprider med användning av tjänsten. Kunden är ansvarig för att Kunden innehar tillstånd, om sådant tillstånd krävs, att sprida, ta emot och lagra information. Kunden ansvarar på samma sätt för tredje man som från Kunden erhållit rätt att använda tjänsten.
  4. Föreningen förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av Kundens tjänster om Kunden inte följer sina åtaganden, använder tjänsten i strid med lag, eller föreskrifter som meddelas av Föreningen från tid till annan samt vid onormalt hård användning. Föreningen bestämmer ensamt vilken användning som är i strid med föreskrifter som meddelas av Föreningen samt vad som är att bedöma som onormalt hård användning. Föreningen förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av tjänsten och säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid missbruk enligt ovan utan att för den skulle bli återbetalningsskyldig gentemot Kunden.
  5. Om Kunden använder tjänsten i strid med avtalet, Föreningens från tid till annan gällande instruktioner eller meddelande från Föreningen skall Kunden ersätta Föreningen för den skada som därigenom uppkommer. Kunden skall hålla Föreningen skadeslös från alla krav som är en direkt eller indirekt följd av Kundens användning av tjänsten som riktas mot Föreningen från tredje man.