Välkommen till BRF Göteborgshus 14

Här finns allt du behöver veta om vår fina förening. Nedan kan du läsa om de senaste händelserna.


Månadsavgiften för verksamhetsåret 240701 – 250630

Kommande år kommer vi att drabbas av högre avgifter vad avser fjärrvärme, eldistribution, vatten och sophämtning. Avgifter som i huvudsak sätts av kommunen. Vi räknar dock med en något lägre räntesats på våra lån.

Våra andelar i Riksbyggens Intresseförening med ett nominellt värde på drygt 8 Msek som under många år givet oss en mycket god avkastning kommer under innevarande verksamhetsår och förmodligen inte heller nästa år ge någon avkastning alls på grund av Riksbyggens dåliga resultat.

Tomträttsfrågan förväntas komma upp i HD under hösten. Man testar en BRF process i Stockholm som skall ge ett prejudicerande utfall. Vi har hittills tagit ut en avgift som är baserad på att vi fullt ut förlorar mot kommunen. Ett beslut som inte ger kommunen helt rätt gynnar således vårt resultat. Dock har vi ej tagit höjd för en eventuell ”förseningsavgift” för inbetalt belopp.

Vidare kommer vi att starta upp reliningprojektet som vi pratat om ett antal år. Detta projekt tillsammans med eventuell ökad inbetalning för tomträtt kommer att innebära ökad upplåning och därmed ökade räntekostnader.

Oaktat en hel del osäkerheter så har nu styrelsen fastlagt budgeten för kommande verksamhetsår. Avgiften kommer att höjas med 4%.

Vidare har vi gjort en förändring vad avser debiteringsprincipen såtillvida att den budgeterade kostnaden för uppvärmning läggs direkt på månadsavgiften. Tidigare har denna avgift ej täck den faktiska kostnaden utan ”Årsavgift bostad” har täckt upp för uppvärmningen. Således ökar uppvärmningskostnaden med 35% men Årsavgift bostad minskar med 5%.

Vi följer löpande vår ekonomiska utveckling och finns behov så kan vi bli tvungna att justera avgiften under löpande verksamhetsår.

Status bredbandsuppgradering

Vi håller på att byta ut delar av vår nätverksutrustning för att klara av en högre kapacitet och stabilisera bredbandet. De flesta lägenheter bör redan ha den nya kapaciteten, men det återstår att byta ut två gamla nätverks-switchar. Dessa kommer att bytas inom kort.

De lägenheter som ännu inte är uppgraderade är:
42, 43, 46, 44, 45, 53, 51, 52, 61, 59, 60, 47, 48, 54, 55, 62, 63, 49, 50, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 230, 231, 232, 237, 238, 239, 226, 227, 233, 234, 240, 241, 228, 229, 235, 236, 242, 243, 202, 203, 208, 209, 214, 215, 204, 205, 210, 211, 216, 217, 206, 207, 212, 213, 218, 219

Angående brandsyn och sotning av eldstäder

Alla eldstäder på Dr Hjorts gata 1C och Dr Hjorts gata 1D är klara och går därför bra att elda i.

ALLA övriga eldstäder är inte sotade ännu och går därför inte att elda i för närvarande.
Anledningen är att takstegar på taken som sotaren ska gå på saknas. De har aldrig funnits och det har nu kommit nya lagregler som kräver takstegar. Takstegarna kommer att sättas upp så fort som möjligt och därefter sotas samtliga skorstenar och eldstäder.

Planerade elavbrott i föreningen

Hej!

Vi har fått följande information från Göteborg Energi angående planerade avbrott i elnätet pga underhållsarbete eller grävarbete kommande tid:

Doktor Bex Gata 4
Tid: torsdag 2 november 2023, kl 22.30-fredag 3 november 2023, kl 02.30

Doktor Bex Gata 5
Tid: onsdag 1 november 2023, kl 12.00-16.00

Doktor Bex Gata 7 B
Tid: onsdag 1 november 2023, kl 12.00-16.00

Doktor Bex Gata 13 B
Tid: torsdag 2 november 2023, kl 22.30-fredag 3 november 2023, kl 02.30

Doktor Bex Gata 15
Tid: torsdag 2 november 2023, kl 22.30-fredag 3 november 2023, kl 02.30

OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.

Vill du gå en HLR-kurs?

Hej!

Med anledning av motionen om att skaffa en hjärtstarare till föreningen för något år sedan vill styrelsen nu sondera om det finns intresse från er i föreningen att:

1. Delta i Hjärt- och lungräddningskurs med hjärtstartare?

2. Hålla i en HLR-kurs? Vi vet ju att det bor många sjukvårdsutbildade personer i vår fina förening! Maila styrelsen om du är intresserad! Varje minut räknas om det sker en olycka.

/Styrelsen