Trevlig första advent!

Vi i styrelsen hoppas att alla får en trevlig avslutning på året, och ser fram emot ett nytt spännande 2018.

Så här runt jul vill vi även passa på att påminna om att släcka levande ljus när ni lämnar rummet eller går hemifrån. Vi uppmanar er också att dubbelkolla att brandvarnaren fungerar som den ska, kanske var det länge sedan den fick nya batterier?

(Publicerat 3/12-17)

Välkommen på extrastämma i samlingslokalen måndag 20 november

Härmed bjuds du in till extra stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14.

Stämman kommer att avhållas måndagen den 20:e november 2017 kl 17.30 i Samlingslokalen Dr Hjorts gata 8C

På extra stämman kommer vi att rösta om införande av nya Stadgar för föreningen som enligt den nya lagen om Ekonomiska Föreningar måste vara införd senast 2018-01-01.

Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande.

DAGORDNING VID EXTRASTÄMMA

  1. Stämmans öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Val av stämmoordförande
  4. Stämmoordförande anmäler sekreterare för mötet
  5. Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet
  6. Val av rösträknare
  7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  8. Av styrelsen till stämman hänskjutna fråga angående

                        Stadgeändringar

Lagen om Ekonomiska Föreningar har ändrats från och med 2016-07-01. Vissa av förändringarna påverkar Bostadsrättsföreningars verksamhet och drift.

För att uppfylla lagen så har Riksbyggen tagit fram nya stadgar som skall börja tillämpas senast 2018-01-01.

Vid årsstämman 171027 antog stämman de nya stadgarna med en ändring i § 61 angående motioner .

Den vid årsstämman 171027 antagna lydelsen av § 61 är följande

”Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två (2) månader efter räkenskapsårets utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.”

  1. Avslutning

 

 

                           

 

Tvättlås

Det har uppmärksammats att tvättlåsen som används för att boka föreningens tvättstugor ibland glöms kvar på bokningstavlan eller att det sitter två lås för samma lägenhet samtidigt på tavlan. 

Föreningen har bland annat följande regler vad gäller bokning: 

Dubbelbokning (två på varandra följande tvättider) av tvättstuga får enbart ske måndag till fredag kl. 08.00-14.00 eller 11.00-17.00. Bortsett från dubbelbokning får enbart ett tillfälel bokas åt gången.

Under lördagar och söndagar samt i Matt och snabbtvättstugan är dubbelbokning av tvättpass inte tillåtet.

Mer kan läsas här.

Vi uppmanar samtliga medlemmar att dubbelkolla så att det inte har glömts kvar tvättlås i bokningstavlan som upptar tvättider i onödan. 

(Publicerat 5/11 – 17)

Inomhusklimat

Nu när det börjar bli kallare utomhus är det många som märker att temperaturen även inomhus börjar krypa nedåt. Föreningen installerade för cirka ett år sedan ett smart värmestyrningssystem från företaget eGain. 
 
Istället för att förse husen med en specifik mängd värme baserat på en förbestämd kurva som inte tog hänsyn till väder har vi nu övergått till ett system som reglerar värmetillförseln flera gånger per dag baserat på prognoser av temperatur, vind, regn osv. Initialt utgår detta systemet från den gamla värmekurvan, och det tar lite tid att anpassa systemet eftersom det måste lära sig hur just våra fastigheter svarar på bland annat värmereglering, väder och säsonger.
 
Vi har under oktober helt släppt den gamla värme-kurvan och detta innebär en ökad värmetillförsel till samtliga lägenheter.
 
Ett problem som inte kan lösas av detta system är att det finns stor spridning på temperaturer bland lägenheter i föreningen. För att en heltäckande höjning av mål-temperaturen ska få bäst effekt är det viktigt att vi balanserar tillförseln av värme till samtliga lägenheter.
 
Om du därför upplever att du har under måltemperaturen i din lägenhet bör du felanmäla detta på hemsidan snarast så att dina element kan justeras.
 
(Publicerat 21/10-17)

Beskärning och rensning av grönytor i området

Om någon vecka börjar GH Mark & Trädgård med den sedvanliga höststädningen då buskar, häckar och mindre träd klipps och beskärs.
 
Prioritet på vegetation som växer nära eller på husfasader, skymmer fönster och balkonger samt buskage och mindre träd vid parkeringsplatserna.
 
(Publicerat 21/10-17)