Välkommen till BRF Göteborgshus 14

Här finns allt du behöver veta om vår fina förening. Nedan kan du läsa om de senaste händelserna.


Information ang skyddsrummet mellan 9B och 9C

Styrelsen behöver utnyttja skyddsrummet mellan 9B och 9C till förvaring av möbler under reliningprojektet. Utrymmet kommer att hållas låst under renoveringstiden.

Detta innebär att ni som nu har saker i rummet som ni önskar utnyttja under tiden fram till sista mars får flytta ut dessa och lägga på annat ställe.

Vad gäller cyklar så kan ni ställa dessa i skyddsrummet vid 11A. För att få tillgång till detta får ni återkomma till styrelsen så skall vi se till att ni får access.

Styrelsen vill att ni gör ”evakueringen” senast söndag kväll (230219)

Styrelsen

230217

Tidplan projekt relining Doktor Bex gata 9C


Vi går nu igång med utomhusarbeten 18 januari och kommer fortsätta med detta arbete fram till
V 7. Merparten kommer dock att klaras av under V 3-V 5.
Detta arbete kommer ej att påverka boende i fastigheten. Det kan dock bli vissa besvärligheter
att använda källardörren på baksidan 9C.

V 6 startar förberedelse för relining.
V 7 lägenhet 280 i bottenplanet 9C måste utrymmas – man kommer här riva upp golv och ta
upp ett schakt, frilägga slitsar och riva väggar. Förmodligen kan arbeten utföras i lägenhet
279 utan att denna behöver utrymmas.
V 8 – V 13 Omkoppling av avloppsstammar för samtliga lägenheter 9A – 9C, 13 A – B, 7 B – C.
Medlemmar boende i dessa lägenheter kommer ej att påverkas – kök, badrum och
tvättstugor kommer kunna användas som vanligt. Det kommer dock att läggas ut
provisoriska avloppsslangar i källare.
Ett schakt kommer att tas upp i källaren vid 9B.
Förråd 187, 196 och 645 måste tömmas senast v 6. Vi ser över möjligheten att hitta något
tomt förråd där saker kan ställas in.
Hela arbetet skall avslutas senast V 13.

Styrelsen 230117

Relining av stammar Dr Bexgata 9C

De ”nybyggda” lägenheterna i bottenplan Bex 9C började få råttproblem för några år sedan. Råttorna tog sig in i lägenheterna (under golvet) via trasiga stammar. Vi åtgärdade då problemen genom att relina vissa stammar (plastbelägga insidan på stammarna) och täta några hål i golvplattan.

Problemen upphörde men har nu tyvärr ånyo återkommit. Vi tar nu ett större grepp och relinar samtliga stammar, både avlopps- och regnvattenstammar mellan 9A och 9B.

Arbete innebär visst grävarbete på utsidan av huskroppen, bilningsarbete och därefter relining. Vidare så kommer vi att gräva ner en ny brunn på utsidan av huskroppen 9C och i denna sätta en så kallad råttstopp.

Vid relining måste det säkerställas så att det inte spolas vatten genom aktuella stammar. Detta görs genom att dessa omkopplas via ett externt slangsystem. Samtliga berörda lägenheter kan under byggnationstiden använda vatten och avlopp som idag. Dessutom kommer tvättstugan att vara i funktion.

För närvarande är de aktuella lägenheterna 9A – C, 7 C-B, 13 A-B. Vi kommet att löpande lägga ut information i brevlådor och på hemsidan.

Grävarbete startar i mitten av januari. Relining startar i början av februari och skall vara slutfört i mars

Detta arbete kan ses som etapp 1 av det stora reliningsarbetet som vi pratat om under några år. Dock har vi har fortfarande inte bestämt när detta omfattande arbete kommer att ske.

Styrelsen

221227

Cykelförvaringsutredning 2022

På stämman 2021 inkom en motion gällande svårigheter att ta ut och in cyklar i förråd. Beslutet på stämman blev att styrelsen skulle se över ”hela” cykelproblematiken.

Vi började att identifiera cyklar som saknade ägare eller på annat sätt visade sig ej vara i bruk. Dessa cyklar samlades upp i ett förvaringsutrymme.

För kvarvarande cyklar finns det i föreningen 15 cykelförråd (huvudsakligen skyddsrum) och 32 stolpar (utomhus) med möjlighet till fastlåsning.

Storleken på förråden varierar stort och även beläggningen. Störst problem bedömer vi gäller för Bex gata 9 och Hjorts gata 6.

Vidare framföres problem med förrådsdörrar som ej går att ställa upp.

Vi har i utredningen tittat på möjligheten att:

 • bygga separata cykelförråd på våra gårdar. Detta förslag faller dock på både kostnad och behov av byggnationstillstånd
 • använda utrymmen i våra portaler, vilket skulle vara möjligt om man håller sig inom uppritad yta och att dessa förses med låsmöjligheter för cyklar
 • automatiska/ fjärrstyrda dörröppnare. Ej aktuellt pga kostnad och driftssäkerhet. I stället kommer vi att utrusta dörrar med en enkel variant av dörrstopp som fälls ut och in manuellt. Vissa dörrar är redan idag utrustade med sådana dörrstoppar
 • sätta upp ramper där behov finns, i första hand Hjorts gata 6
 • ev lägga ut plattor för att underlätta transport av cykel, i första hand baksidan Hjort 6
 • utnyttja förråd som har låg beläggning exempelvis Bex 11 B, Hjort 12 A/B och i viss mån Hjort 10 A. Bex 11 och Hjort 12 har dessutom fördelarna att de saknar trappor.

Styrelsen föreslår att de som önskar ställa sina cyklar i Bex 11, Hjort 12 eller Hjort 10 återkommer till styrelsen för att få access till dessa dörrar.

De som vill utnyttja portaler önskas också återkomma till styrelsen med information om vilka portaler så att dessa skall kunna utrustas med låsmöjligheter.

/Styrelsen

Vad är risken för oplanerade kostnadsökningar under verksamhetsåret 220701 – 230630?

I media diskuteras det nu mycket om kommande oplanerade kostnadsökningar i form räntor, bränsle, el mm och inte minst hur dessa kan tänkas påverka bostadsrättsföreningar.

Vi vill härmed försöka beskriva hur utvecklingen kan tänkas påverka vår förening.

Vi har en total budget på för innevarande verksamhetsår på ca 14 Msek.

De stora kostnadsposterna är:

 • Reparationer               0,4
 • Underhåll                     2,2
 • Yttre skötsel                0,7
 • Fjärrvärme                    1,8
 • Vatten                           0,4
 • El                                    0,4
 • Räntor                           0,2
 • Sophämtning               04
 • Tomträttsavgift           3,6
 • Förvaltningskost.        0,7
 • Fastighetskatt              0,5
 • Avskrivningar              1,8

Av ovanstående kostnader är det i huvudsak fjärrvärme , vatten, el och räntor som ev kommer att förändras och påverka oss.

En gissning:                                                                                                Ökning

 • Fjärrvärme ökar med 3 % fom230101)enl uppg från Gbg Energi    50 Ksek
 • Vatten, ingen avisering                                                                             0
 • El, ökning gissningsvis med 100%                                                            400
 • Räntor, från budget 1,8% till 3%                                                              350

Total gissad ökning                                                                                             800 Ksek, dessa siffror gäller helår –  en ytterligare gissning är att hälften av beloppet drabbar innevarande verksamhetsår.

Halva beloppet motsvarar en kostnadsökning med 120 sek/mån och lägenhet ( 240 sek på helår)

Vi har under många år valt att ha rörliga avtal med elbolag och Nordea vilket har varit ett bra beslut. Att nu binda avtalen är ogynnsamt.

Övriga kostnader enligt ovan kan i huvudsak styrelsen själva styra över alternativt gäller avtal med indexuppräkning som är inräknad i budgeten.

Vad avser tomträttsavgiften så befinner vi oss fortfarande i en process mot kommunen som gissningsvis kommer upp i Mark & Miljö Domstolen i början på nästa år. Den avgift som tas ut i månadsavgiften är beräknad utifrån att vi fullt ut förlorar mot kommunen.

Dock kan det bli så att vi får betala en förseningsavgift på kommunens krav, men denna kommer med stor sannolikhet inte drabba föreningen under innevarande verksamhetsår.

Om det blir kostnadsökningar så kommer Föreningen att presentera ett minusresultat med motsvarande belopp. Med tanke på det relativt stora balanserade resultat som vi arbetat fram under de senaste åren så kommer vi inte under innevarande verksamhetsår behöva kompensera för detta minus.

Styrelsen 220919