Välkommen till BRF Göteborgshus 14

Här finns allt du behöver veta om vår fina förening. Nedan kan du läsa om de senaste händelserna.


Cykelförvaringsutredning 2022

På stämman 2021 inkom en motion gällande svårigheter att ta ut och in cyklar i förråd. Beslutet på stämman blev att styrelsen skulle se över ”hela” cykelproblematiken.

Vi började att identifiera cyklar som saknade ägare eller på annat sätt visade sig ej vara i bruk. Dessa cyklar samlades upp i ett förvaringsutrymme.

För kvarvarande cyklar finns det i föreningen 15 cykelförråd (huvudsakligen skyddsrum) och 32 stolpar (utomhus) med möjlighet till fastlåsning.

Storleken på förråden varierar stort och även beläggningen. Störst problem bedömer vi gäller för Bex gata 9 och Hjorts gata 6.

Vidare framföres problem med förrådsdörrar som ej går att ställa upp.

Vi har i utredningen tittat på möjligheten att:

 • bygga separata cykelförråd på våra gårdar. Detta förslag faller dock på både kostnad och behov av byggnationstillstånd
 • använda utrymmen i våra portaler, vilket skulle vara möjligt om man håller sig inom uppritad yta och att dessa förses med låsmöjligheter för cyklar
 • automatiska/ fjärrstyrda dörröppnare. Ej aktuellt pga kostnad och driftssäkerhet. I stället kommer vi att utrusta dörrar med en enkel variant av dörrstopp som fälls ut och in manuellt. Vissa dörrar är redan idag utrustade med sådana dörrstoppar
 • sätta upp ramper där behov finns, i första hand Hjorts gata 6
 • ev lägga ut plattor för att underlätta transport av cykel, i första hand baksidan Hjort 6
 • utnyttja förråd som har låg beläggning exempelvis Bex 11 B, Hjort 12 A/B och i viss mån Hjort 10 A. Bex 11 och Hjort 12 har dessutom fördelarna att de saknar trappor.

Styrelsen föreslår att de som önskar ställa sina cyklar i Bex 11, Hjort 12 eller Hjort 10 återkommer till styrelsen för att få access till dessa dörrar.

De som vill utnyttja portaler önskas också återkomma till styrelsen med information om vilka portaler så att dessa skall kunna utrustas med låsmöjligheter.

/Styrelsen

Vad är risken för oplanerade kostnadsökningar under verksamhetsåret 220701 – 230630?

I media diskuteras det nu mycket om kommande oplanerade kostnadsökningar i form räntor, bränsle, el mm och inte minst hur dessa kan tänkas påverka bostadsrättsföreningar.

Vi vill härmed försöka beskriva hur utvecklingen kan tänkas påverka vår förening.

Vi har en total budget på för innevarande verksamhetsår på ca 14 Msek.

De stora kostnadsposterna är:

 • Reparationer               0,4
 • Underhåll                     2,2
 • Yttre skötsel                0,7
 • Fjärrvärme                    1,8
 • Vatten                           0,4
 • El                                    0,4
 • Räntor                           0,2
 • Sophämtning               04
 • Tomträttsavgift           3,6
 • Förvaltningskost.        0,7
 • Fastighetskatt              0,5
 • Avskrivningar              1,8

Av ovanstående kostnader är det i huvudsak fjärrvärme , vatten, el och räntor som ev kommer att förändras och påverka oss.

En gissning:                                                                                                Ökning

 • Fjärrvärme ökar med 3 % fom230101)enl uppg från Gbg Energi    50 Ksek
 • Vatten, ingen avisering                                                                             0
 • El, ökning gissningsvis med 100%                                                            400
 • Räntor, från budget 1,8% till 3%                                                              350

Total gissad ökning                                                                                             800 Ksek, dessa siffror gäller helår –  en ytterligare gissning är att hälften av beloppet drabbar innevarande verksamhetsår.

Halva beloppet motsvarar en kostnadsökning med 120 sek/mån och lägenhet ( 240 sek på helår)

Vi har under många år valt att ha rörliga avtal med elbolag och Nordea vilket har varit ett bra beslut. Att nu binda avtalen är ogynnsamt.

Övriga kostnader enligt ovan kan i huvudsak styrelsen själva styra över alternativt gäller avtal med indexuppräkning som är inräknad i budgeten.

Vad avser tomträttsavgiften så befinner vi oss fortfarande i en process mot kommunen som gissningsvis kommer upp i Mark & Miljö Domstolen i början på nästa år. Den avgift som tas ut i månadsavgiften är beräknad utifrån att vi fullt ut förlorar mot kommunen.

Dock kan det bli så att vi får betala en förseningsavgift på kommunens krav, men denna kommer med stor sannolikhet inte drabba föreningen under innevarande verksamhetsår.

Om det blir kostnadsökningar så kommer Föreningen att presentera ett minusresultat med motsvarande belopp. Med tanke på det relativt stora balanserade resultat som vi arbetat fram under de senaste åren så kommer vi inte under innevarande verksamhetsår behöva kompensera för detta minus.

Styrelsen 220919

Uppdatering! Förstörd taggläsare till miljöhus

Hej!

22/ 8 : Taggläsaren är nu utbytt och ska fungera som tidigare. Vi får hålla tummarna att denna får vara i fred!

Någon gång i helgen förstördes taggläsaren till miljörummet. Vi har skickat en felanmälan på det och det kommer att åtgärdas så fort som möjligt. Detta innebär dock att vi inte kan slänga plast, kartong, tidningar etc. så vänta några dagar med att släpa dessa saker ner för att behöva ta tillbaka dem. Ställ absolut ingenting utanför miljöhuset.

Vänliga hälsningar

Höjd månadsavgift kommande verksamhetsår

På grund av ökade kostnader i form av el, fjärrvärme och räntor så har styrelsen beslutat att höja avgiften med 3% för verksamhetsåret 220701–230630.

Vad gäller kommunens krav på ökad tomtgäldsavgift hanterar vi det kostnadsmässigt som tidigare tills annat meddelas, det vill säga att vi utgår från att kommunen får igen sitt krav och att vi förlorar mot kommunen.