Historik

Gatunamnens historia

1949 föreslog gatunamnsberedningen stadsfullmäktige namn på gatorna på Södra Guldheden. Inom området fanns tidigare inga gator. Man ville skapa en enhetlig och särpräglad grupp namn som var lätt att lokalisera. Vidare ville man i närheten av Sahlgrenska sjukhuset hedra minnet av läkare och sjuksköterskor som varit verksamma i Göteborg och som vid sidan av sin yrkesgärning gjort framstående insatser för samhället. De nya namnen var inte okontroversiella, utan blev föremål för en livlig diskussion. Man reagerade mot gruppnamn överhuvudtaget, trots att detta inte var någon ny princip för staden. Det förekom också att man vände sig mot urvalet av personer. Exempelvis hade Syster Aina bara varit död i två år. August Bondeson är främst berömd som författaren till Skollärare John Chronschoughs memoarer, inte som läkare. Man reagerade också på användandet av titeln Doktor i gatunamnet, särskilt eftersom detta inte förekommit tidigare i göteborgska gatunamn. Vidare framhölls det att även andra än läkare har rätt till titeln doktor. En mera väsentlig invändning som framfördes var om verkligen de avsedda personerna hedrades genom namngivningen.   

Namnet Doktor Belfrages Gata är tänkt att hedra minnet av Fritz Belfrage, men eftersom inte förnamnet finns med blir syftningen oklar och flera doktorer Belfrage i Göteborg, levande och döda, kan antas åsyftas med namnet. Det kan också vara svårt för den oinvigde att veta vilka personer systergatorna avser att hedra. Stadsfullmäktige fastställde förslaget, med tanke på att namnen skulle bli för otympliga om hela namnet sattes ut. Samt också att visserligen de flesta göteborgare knappast kommer att känna till den exakta anledningen till varje gatunamn, men mycket väl förstå hyllningen till läkare- och sjuksköterskekårerna. 1958 utökades gruppen av doktorsgator med ytterligare två namn.

Inom vårt område finns gatorna Doktor Bex Gata och Doktor Hjorts Gata.

Doktor Bex Gata

Uppkallad till minne av Abraham Bex, som blev medicine doktor i Utrecht 1680 och stadsfysikus (det vill säga stadsläkare) i Göteborg omkring 1685. Bex gjorde sig särskilt bemärkt genom att upptäcka en surbrunn vid nuvarande Köpmansgatan. Han undersökte dess vatten kemiskt och redogjorde i en liten skrift för dettas medicinska verkan och nytta. Sommaren 1690 härjade en farsot i staden. Bex blev dock tyvärr smittad av sina patienter och avled i sjukdomen samma år.

Doktor Hjorts Gata

Uppkallad till minne av Gustaf Fredrik Hjort (1818-1876), som var läkare och direktör från 1858 vid barnmorskeläroanstalten i Göteborg med titeln professor. Hjort hade en hög tanke om kvinnans arbete inom sjukvården. Han förbättrade barnmorskornas utbildning och gav dem undervisning även i barnavård samt ivrade för att kvinnor skulle få utbildning till läkare. Med brinnande entusiasm arbetade han hela sitt liv för att finna botemedel mot barnsängsfebern.