Extrastämma

Kallelse

Härmed bjuds du in till extra stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening,
Göteborgs Hus Nr 14.
Stämman kommer att avhållas måndagen den 14:e januari 2019 kl 17.30 i Samlingslokalen Dr Hjorts gata 8C

På extra stämman kommer vi att ta beslut om uppsättning av trygghetskameror i källargångar och sophus i samband med att husens låssystem byts ut och skalskyddet av husen förstärks.

Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande.

DAGORDNING VID EXTRASTÄMMA 

  1. Stämmans öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Val av stämmoordförande
  4. Stämmoordförande anmäler sekreterare för mötet
  5. Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet
  6. Val av rösträknare
  7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  8. Av styrelsen till stämman hänskjutna fråga angående
  9. Montering av trygghetskameror i fastigheternas källargångar och i sophuset
  10. Avslutning

 

Proposition:

Styrelsen har under året enligt tidigare information via infoblad samt årsstämman upphandlat ett digitalt låssystem i syfte att förbättra skalskyddet och säkerheten i våra fastigheter. Vi har historiskt sett haft en hel del inbrott i våra källarutrymmen och en hel del under innevarande år. Vi har i samband med låsupphandlingen kompletterat vår förfrågan även med trygghetskameror och lyckats få fram ett mycket attraktivt förslag.

Kamerorna är ett sätt att skapa större trygghet och skall fungera i förebyggande syfte att stävja inbrott och skadegörelse i vår förening.

Förslag till beslut: Bifall