Nuvarande Status i processen kring Ny Tomträttsavgift

I början av november var två stycken HSB föreningar upp i Mark & Miljödomstolen, parallellfall till vår stämning. 

Adv Byrå Wistrand var juridiskt ombud för dessa båda. Man fokuserade en stor del av sin argumentation kring kommunen krav på 2 % ränta i avkastning. Kommunen och föreningarna var överens om att det skall vara den ”långsiktiga realräntan på kapitalmarknaden” som skall styra avkastningskravet. Wistrand hade engagerat en mycket kunnig person som på ett pedagogiskt sätt visade att denna ränta på 10 till 20 års sikt borde vara -1,5 % ! Föreningarnas krav i sin framställan var att tomträttsavgiften borde i det nya avtalet vara oförändrad. Dom i dessa fall kommer förhoppningsvis före jul.

Vi har lyckats att få anstånds med besvarande av kommunen stämning till den 10:e januari dvs förhoppningsvis efter ovan rub domar. Dessa kommer att ledsaga oss i vår fortsatta process.