Ny holkboende i föreningen

Föreningen följer kommunpolitikernas mantra om förtätning i befintliga områden. Således ökas antalet holkar och dessutom standarden och kvalitén.

Denna holk är till för de riktiga konnässörerna bland fåglar, dvs fåglar med blåvit respektive blåröd fjäderskrud gör sig icke besvär.

Tomträttsavgift

Gbghus 14 har sk tomträtt dvs marken som våra bostäder står på ägs av Göteborgs kommunen och föreningen betala en avgift till kommunen för nyttjandet av marken en sk tomtgäld.

De senaste 10 åren har vi betalat 865 Ksek/år Fom hösten 2020 kräver kommunen att vi skall betala ca 2900 Ksek/år dvs en ökning med 235%. Kommunen tillämpar en formel som är utformad enl följande 75% x taxeringsvärdet för marken x 2%. Denna formel fastslog av kommunstyrelsen år 2006 då det var ett helt andra räntenivåer. Det nya avtalet skulle innebära en ökning av månadsavgiften med ca 600 sek för en genomsnittslägenhet

Anledningen till den enorma höjningen är de kraftig stigande priserna på markvärdet respektive att kommunen kräver 2% avkastning ”på sin investering”. 2% i i dagens ränteläge är att betrakta som ren ocker. Ökning tax värden se nedan.

Styrelsen skrev ej på det nya avtalet och vi har nu blivet stämda av kommunen.

På stämman hösten 2019 så beslutades att styrelsen skulle driva frågan vidare mha av juridisk kompetens. Vi har nu engagerat Wistrands Advokatbyrå som drivet ett antal liknade fall i Mark & Miljödomstolen, vi är många föreningar som ”sitter i samma olyckliga båt”. Genom vårt försäkringsbolag har vi möjlighet att få ersättning upp till 250 ksek i en kommande juridisk process.

Hittills har kommunen vunnit samtliga fall som har testats i domstol. Vi väntar nu på de första fallen som skall behandlas i nästa högre instans dvs Mark & Miljööverdomstolen. 

Kommunen har nu föreslaget ett vilandeförfarande som innebär att man föreslår stopp i pågående processer och man således skulle invänta dom från högre instans. Styrelsen har taget beslut om att vi acceptera ett sådant vilandeförfarande. Vi ser fördelar med att vänta in kommande domar för att ev korrigera vår argumentation alternativ att lägga ner vårt mål och därmed acceptera kommunens krav.

Parallellt med frågan kring tomtgäld så pågår en diskussion om utköp av marken. Hittills har man från kommunen pratat om ett utköp enl formel marknadsvärde x 50% ( marknadsvärde = 1,33 x taxeringsvärde ). Något slutgiltigt besked finns ännu ej men på möte i kommunstyrelsen i mitten på mars så skall man förhoppningsvis ta beslut. Ett antal gruppering bl.a. Fastighetsägarna, HSB och RB har skickat in skrivelser med krav på lägre köpeskilling. 

Kommunens nuvarande förslag gällande utköp skulle innebära att vi köper marken för 190 x 1,33 x 50%=126 Msek. Vi har fått muntligt löpte från nuvarande bank om att vi skulle kunna få låna denna summa.

Finns det någon i föreningen som har intresse av att vara med i pågående processer eller som möjligtvis har ”nyttiga” kontakter så hör av er till styrelsen

Styrelsen 2020-03-08

PS Sverige är ett fantastiskt skatteland – trots att vi inte äger marken så får vi varje år betala en fastighetsavgift, en avgift som i rimlighetens namn borde betalas av kommunen

Taxeringsvärde Msek
Därav 
Totalt ByggnadMark
20061056540
200717210468
200817210468
200917210468
201018011268
201118011268
201218011268
201320912287
201420912287
201520912287
2016267140127
2017267140127
2018267140127
2019352162190

Nytt Informationsblad

Februari 2020

Aktuellt status i frågan om ny tomträttsavgift

Se skrivning upplagd på hemsidan.

Laddstolpartill el/hybridbilar

Vi planerar monteraca 16st laddstolparmed planeraddriftstart under Q32020. De som hyrdessa platser kommeratt få betala den vanliga parkeringsplatsavgiften plus avskrivningskostnad för investeringenrespektivekostnad för el förbrukningoch informationsöverförande. Regler för kösystem ochhur vi kommer distribuera parkeringsplatserna återkommervi till.

Röjning av träd, buskar och sly 

Vi kommer under v.11 påbörja en föryngring och nedtagning av döda och skadade träd samt gallring för att skapa trygghet och ljusinsläpp på våra gårdar. Gallringen är viktig dels för att skapa fria siktlinjer mellan gångvägar och för att öka trygghetskänslan på kvällar, nätter och mörkare årstider. Några stammar som tas ner kommer vi låta ligga kvar till förmån för insekter och fåglar. 

Tvättning av fasader och utomhusmiljö

Vi uppmanas tvätta fönsterbleck renafrån grönalger, både för att det skabli rentsamtförlänga dess livstid.

Högtryckstvättning är beställt av entrépartier, källarnedgångar, golv och räcken av de balkonger i trapphusen samtasfaltgångarnadå deär mossbeväxta. Arbetet utförs ivårnär detär rensopatfrån flis/grus.

Vi har också beställt tätning av läckande fönster på Hjort 12A, som skerutifrån. Detkommer att utföras av ”fasadklättrare”(OBSalltså ingaavancerade inbrottsförsök.)

Barnvagnar i trapphus utgör brandfara

Vi påpekar återigen att barnvagnar ej får förvaras i trapphusen, dessa kan komma att bortforslas. Barnvagnar ska stå i cykelrummen.

Renovering av trapphuspåbörjades i februari

Den tidigare aviserade renoveringenär indelat i treprojekt, beroende på variationer i slitageoch skador. Nu pågår del 1 som omfattar ommålning av 7 hela trapphus och 11 trapphus som delmålas. Del 2är planerad till 2020-2021 och del 3 inventeras igen för ny bedömning 2022. 

Ta del av informationvia vår hemsida 

Vi får in väldigt många frågorvia mejl till styrelsen. Styrelsen uppdaterarhemsidan löpande med bådesvar på ofta förekommande frågor samt detaljerad information om vår förening. Till över 90%av mailen vifårkansvaren enkelt hittasvia hemsidan. Komocksåihåg att felanmälan alltidska ske till PLL Fastighetsförvaltning i första handför snabb handläggning och åtgärd,inte till styrelsen.

Slutligen äralla är hjärtligt välkomna med idéer och förslag på åtgärder som skulle utveckla och förbättra vår förening. Maila oss!

Utgives av styrelsenför Göteborgshus nr. 14 

Kontakt med styrelsen fås via web.styrelsen@gbghus14.se. På hemsidanwww.gbghus14.sefinns allehanda information gälla föreningen ochdess skötsel.

Röjning av träd, buskar och sly

Vi kommer under v.11 påbörja en föryngring och nedtagning av döda och skadade träd samt gallring för att skapa trygghet och ljusinsläpp på våra gårdar. Gallringen är viktig dels för att skapa fria siktlinjer mellan gångvägar och för att öka trygghetskänslan på kvällar, nätter och mörkare årstider.Några stammar som tas ner kommer vi låta ligga kvar till förmån för insekter och fåglar.

Användning av bastun fredag jan 31

För att dessa medlemmar skall få möjlighet till dusch och toalettbesök så får de tillgång till bastun och den separat toaletten / duschen utanför bastun under rubricerad tid 

Pga att vi kommer att relina en avlopps stam under bottenplattan , Bex 9C, på fredag jan 31 så måste vi stänga av allt vatten till aktuella lägenheter under tiden kl 8 – 18.

2020-01-29

Styrelsen