Nytt Informationsblad

Februari 2020

Aktuellt status i frågan om ny tomträttsavgift

Se skrivning upplagd på hemsidan.

Laddstolpartill el/hybridbilar

Vi planerar monteraca 16st laddstolparmed planeraddriftstart under Q32020. De som hyrdessa platser kommeratt få betala den vanliga parkeringsplatsavgiften plus avskrivningskostnad för investeringenrespektivekostnad för el förbrukningoch informationsöverförande. Regler för kösystem ochhur vi kommer distribuera parkeringsplatserna återkommervi till.

Röjning av träd, buskar och sly 

Vi kommer under v.11 påbörja en föryngring och nedtagning av döda och skadade träd samt gallring för att skapa trygghet och ljusinsläpp på våra gårdar. Gallringen är viktig dels för att skapa fria siktlinjer mellan gångvägar och för att öka trygghetskänslan på kvällar, nätter och mörkare årstider. Några stammar som tas ner kommer vi låta ligga kvar till förmån för insekter och fåglar. 

Tvättning av fasader och utomhusmiljö

Vi uppmanas tvätta fönsterbleck renafrån grönalger, både för att det skabli rentsamtförlänga dess livstid.

Högtryckstvättning är beställt av entrépartier, källarnedgångar, golv och räcken av de balkonger i trapphusen samtasfaltgångarnadå deär mossbeväxta. Arbetet utförs ivårnär detär rensopatfrån flis/grus.

Vi har också beställt tätning av läckande fönster på Hjort 12A, som skerutifrån. Detkommer att utföras av ”fasadklättrare”(OBSalltså ingaavancerade inbrottsförsök.)

Barnvagnar i trapphus utgör brandfara

Vi påpekar återigen att barnvagnar ej får förvaras i trapphusen, dessa kan komma att bortforslas. Barnvagnar ska stå i cykelrummen.

Renovering av trapphuspåbörjades i februari

Den tidigare aviserade renoveringenär indelat i treprojekt, beroende på variationer i slitageoch skador. Nu pågår del 1 som omfattar ommålning av 7 hela trapphus och 11 trapphus som delmålas. Del 2är planerad till 2020-2021 och del 3 inventeras igen för ny bedömning 2022. 

Ta del av informationvia vår hemsida 

Vi får in väldigt många frågorvia mejl till styrelsen. Styrelsen uppdaterarhemsidan löpande med bådesvar på ofta förekommande frågor samt detaljerad information om vår förening. Till över 90%av mailen vifårkansvaren enkelt hittasvia hemsidan. Komocksåihåg att felanmälan alltidska ske till PLL Fastighetsförvaltning i första handför snabb handläggning och åtgärd,inte till styrelsen.

Slutligen äralla är hjärtligt välkomna med idéer och förslag på åtgärder som skulle utveckla och förbättra vår förening. Maila oss!

Utgives av styrelsenför Göteborgshus nr. 14 

Kontakt med styrelsen fås via web.styrelsen@gbghus14.se. På hemsidanwww.gbghus14.sefinns allehanda information gälla föreningen ochdess skötsel.

Kommentarer inaktiverade.