Vad är risken för oplanerade kostnadsökningar under verksamhetsåret 220701 – 230630?

I media diskuteras det nu mycket om kommande oplanerade kostnadsökningar i form räntor, bränsle, el mm och inte minst hur dessa kan tänkas påverka bostadsrättsföreningar.

Vi vill härmed försöka beskriva hur utvecklingen kan tänkas påverka vår förening.

Vi har en total budget på för innevarande verksamhetsår på ca 14 Msek.

De stora kostnadsposterna är:

 • Reparationer               0,4
 • Underhåll                     2,2
 • Yttre skötsel                0,7
 • Fjärrvärme                    1,8
 • Vatten                           0,4
 • El                                    0,4
 • Räntor                           0,2
 • Sophämtning               04
 • Tomträttsavgift           3,6
 • Förvaltningskost.        0,7
 • Fastighetskatt              0,5
 • Avskrivningar              1,8

Av ovanstående kostnader är det i huvudsak fjärrvärme , vatten, el och räntor som ev kommer att förändras och påverka oss.

En gissning:                                                                                                Ökning

 • Fjärrvärme ökar med 3 % fom230101)enl uppg från Gbg Energi    50 Ksek
 • Vatten, ingen avisering                                                                             0
 • El, ökning gissningsvis med 100%                                                            400
 • Räntor, från budget 1,8% till 3%                                                              350

Total gissad ökning                                                                                             800 Ksek, dessa siffror gäller helår –  en ytterligare gissning är att hälften av beloppet drabbar innevarande verksamhetsår.

Halva beloppet motsvarar en kostnadsökning med 120 sek/mån och lägenhet ( 240 sek på helår)

Vi har under många år valt att ha rörliga avtal med elbolag och Nordea vilket har varit ett bra beslut. Att nu binda avtalen är ogynnsamt.

Övriga kostnader enligt ovan kan i huvudsak styrelsen själva styra över alternativt gäller avtal med indexuppräkning som är inräknad i budgeten.

Vad avser tomträttsavgiften så befinner vi oss fortfarande i en process mot kommunen som gissningsvis kommer upp i Mark & Miljö Domstolen i början på nästa år. Den avgift som tas ut i månadsavgiften är beräknad utifrån att vi fullt ut förlorar mot kommunen.

Dock kan det bli så att vi får betala en förseningsavgift på kommunens krav, men denna kommer med stor sannolikhet inte drabba föreningen under innevarande verksamhetsår.

Om det blir kostnadsökningar så kommer Föreningen att presentera ett minusresultat med motsvarande belopp. Med tanke på det relativt stora balanserade resultat som vi arbetat fram under de senaste åren så kommer vi inte under innevarande verksamhetsår behöva kompensera för detta minus.

Styrelsen 220919