Informationsblad Göteborgshus 14, Juni 2020

Ökad månadsavgift
Kommunens krav på ökad tomtgäldsavgift innebär att månadsavgiften måste höjas med 15% fr.om. 2020-07-01. Avgifter för parkeringsplatser, garage och lokaler kommer också att ökas med samma %-sats.

Rökning på balkonger
Vi har fått in klagomål om att medlemmar röker på balkongerna. Röken sprider sig och påverkar de närboende. Vi ber er som röker att visa empati och omtanke gentemot era grannar genom att INTE röka på balkongerna. Eftersom vi har fönster och dörrar öppna såhär års rökfylls omgivande lägenheter, vilket är mycket otrevligt. Dessutom är en del boende astmatiker eller allergiska, cigarettrök gör att de kan få svårt att andas. Visa respekt och omtanke om era grannar och medmänniskor!

Grilla på anvisad plats – tänk på brandrisk!
Grillning får endast ske på gemensamhetsytor på gårdarna, alltså varken på balkonger eller andra ställen på våra gårdar. Detta på grund av brandrisk och för allas trevnad.

Parkeringsplatser
Vi har inventerat nyttjandet av våra parkeringsplatser. Till samtliga platser finns en ägare med en bil. Således finns inga lediga för närvarande.

Laddstolpar till bil
Vi genomförde i maj en skarp förfrågan angående intresse av elladdstolpar till bil. På grund av lågt intresse av nyttjande av elladdstolpar kommer vi skjuta upp investeringen ett år och hoppas på större intresse då.

Lediga lokaler
Lediga lokaler finns i föreningen, i diverse storlekar. Kontakta styrelsen (kontaktuppgifter nedan) vid intresse!

Vik/platta till kartonger i sophuset!
Var vänlig och platta till/vik ihop kartonger i sophuset, det tar inte många sekunder. Soptunnorna blir snabbt fulla när detta inte görs, vilket skapar onödiga kostnader för föreningen.

Avslutningsvis vill vi flagga för att motioner till stämman ska in 31 augusti, skicka till: web.styrelsen@gbghus14.se
Vi söker också medlemmar till styrelsen som vill vara med och påverka vår förening och boendemiljö. Kontakta valberedningen, anna_v_bengtsson@hotmail.com, vid intresse. Mer information kommer!

Utgives av styrelsen för Göteborgshus nr. 14

Kontakt med styrelsen fås via web.styrelsen@gbghus14.se. På hemsidan www.gbghus14.se finns allehanda information gällande föreningen och dess skötsel.

Budget för verksamhetsåret 20 – 21, höjd månadsavgift

Föreningen har haft oförändrad månadsavgift i sju år trots att vi gjort omfattande investeringar både fastigheter och utomhusytor.

Fr.o.m. sep 2020 kräver kommunen en ökad tomtgäldsavgift från nuvarande 865 ksek/år till ca 3350 ksek/ år. Enligt stämmobeslut och som vi tidigare informerat om har vi bestridit detta krav. Vi driver ihop med Wistrands Advokatbyrå en överklagande process mot kommunen, något domstolsutslag har ännu ej kommit.

I vårt budgetarbete måste vi ta höjd kalkylmässigt för en eventuell förlust i domstolen, det vill säga vi har räknat med en ökad tomtgäld med 2485 Ksek/år.

För att få en budget i balans måste vi öka avgifterna med 15 % f.ro.m. 2020-07-01. Avgifter för parkeringsplatser, garage och lokaler kommer att öka med samma %-sats.

Stöld och skadegörelse av utomhusbelysning

Förra veckan monterades utomhusarmaturer (lampor plus fästen) ner och man tog med sig/krossade 9 st utomhusarmaturer, huvudsakligen på gavlarna vid Hjort 12, 8 och 4. 


Om någon i föreningen sett något misstänkt, vänligen kontakta styrelsen: web.styrelsen@gbghus14.se

Ny holkboende i föreningen

Föreningen följer kommunpolitikernas mantra om förtätning i befintliga områden. Således ökas antalet holkar och dessutom standarden och kvalitén.

Denna holk är till för de riktiga konnässörerna bland fåglar, dvs fåglar med blåvit respektive blåröd fjäderskrud gör sig icke besvär.

Tomträttsavgift

Gbghus 14 har sk tomträtt dvs marken som våra bostäder står på ägs av Göteborgs kommunen och föreningen betala en avgift till kommunen för nyttjandet av marken en sk tomtgäld.

De senaste 10 åren har vi betalat 865 Ksek/år Fom hösten 2020 kräver kommunen att vi skall betala ca 2900 Ksek/år dvs en ökning med 235%. Kommunen tillämpar en formel som är utformad enl följande 75% x taxeringsvärdet för marken x 2%. Denna formel fastslog av kommunstyrelsen år 2006 då det var ett helt andra räntenivåer. Det nya avtalet skulle innebära en ökning av månadsavgiften med ca 600 sek för en genomsnittslägenhet

Anledningen till den enorma höjningen är de kraftig stigande priserna på markvärdet respektive att kommunen kräver 2% avkastning ”på sin investering”. 2% i i dagens ränteläge är att betrakta som ren ocker. Ökning tax värden se nedan.

Styrelsen skrev ej på det nya avtalet och vi har nu blivet stämda av kommunen.

På stämman hösten 2019 så beslutades att styrelsen skulle driva frågan vidare mha av juridisk kompetens. Vi har nu engagerat Wistrands Advokatbyrå som drivet ett antal liknade fall i Mark & Miljödomstolen, vi är många föreningar som ”sitter i samma olyckliga båt”. Genom vårt försäkringsbolag har vi möjlighet att få ersättning upp till 250 ksek i en kommande juridisk process.

Hittills har kommunen vunnit samtliga fall som har testats i domstol. Vi väntar nu på de första fallen som skall behandlas i nästa högre instans dvs Mark & Miljööverdomstolen. 

Kommunen har nu föreslaget ett vilandeförfarande som innebär att man föreslår stopp i pågående processer och man således skulle invänta dom från högre instans. Styrelsen har taget beslut om att vi acceptera ett sådant vilandeförfarande. Vi ser fördelar med att vänta in kommande domar för att ev korrigera vår argumentation alternativ att lägga ner vårt mål och därmed acceptera kommunens krav.

Parallellt med frågan kring tomtgäld så pågår en diskussion om utköp av marken. Hittills har man från kommunen pratat om ett utköp enl formel marknadsvärde x 50% ( marknadsvärde = 1,33 x taxeringsvärde ). Något slutgiltigt besked finns ännu ej men på möte i kommunstyrelsen i mitten på mars så skall man förhoppningsvis ta beslut. Ett antal gruppering bl.a. Fastighetsägarna, HSB och RB har skickat in skrivelser med krav på lägre köpeskilling. 

Kommunens nuvarande förslag gällande utköp skulle innebära att vi köper marken för 190 x 1,33 x 50%=126 Msek. Vi har fått muntligt löpte från nuvarande bank om att vi skulle kunna få låna denna summa.

Finns det någon i föreningen som har intresse av att vara med i pågående processer eller som möjligtvis har ”nyttiga” kontakter så hör av er till styrelsen

Styrelsen 2020-03-08

PS Sverige är ett fantastiskt skatteland – trots att vi inte äger marken så får vi varje år betala en fastighetsavgift, en avgift som i rimlighetens namn borde betalas av kommunen

Taxeringsvärde Msek
Därav 
Totalt ByggnadMark
20061056540
200717210468
200817210468
200917210468
201018011268
201118011268
201218011268
201320912287
201420912287
201520912287
2016267140127
2017267140127
2018267140127
2019352162190