Vår TV blir helt digital med bättre bild och möjlighet till större utbud.

Comhem moderniserar tv-erbjudandet till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går comhem över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. För dig innebär det en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud samt möjlighet att se de flesta av dina kanaler i appen Comhem Play inom hela EU.

För mer information om hur du får in de digitala kanalerna på din TV redan nu kan du följa instruktionerna på Comhems hemsida:
https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Behöver du ytterligare hjälp med att få in de digitala kanalerna eller få fler kanaler hänvisar vi till kundservice för comhem:
https://www.comhem.se/kundservice/kontakt

Detta är inget initiativ från styrelsen eller föreningen utan är något som comhem utför.

Kallelse Bostadsrättsföreningens Årsstämma

Härmed bjuds du in till ordinarie stämma i Riksbyggens  Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14.

Stämman kommer att avhållas torsdagen den 25:e oktober 2018 kl 18:00 i Guldhedens Studiehem.

Du kommer få ekonomisk och annan information från det gångna verksamhetsåret och dessutom få möjlighet att ställa frågor och göra din stämma hörd vad avser nya kandidater för kommande styrelse, inlämnade motioner mm.

Som vanligt bjuder Föreningen på kaffe med tilltugg.

Om det finns tid och intresse efter avslutat möte kan vi ha en frågestund av mer allmän karaktär. Vi kommer även att ge information angående projekt och förändringar under innevarande verksamhetsår.

Motioner anslås på informationstavlor i trapphusen respektive läggs ut på Föreningens hemsida.

Dagordning på mötet enligt Föreningens Stadgar § 59.

Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande. 

 

 

 

Ombyggnation i COOP butiken

Under vecka V 41 kommer COOP att bygga om i sin butik. Man få då utnyttja ytan bakom butiken för uppställning av container och bilar dock kommer aktuella parkeringsplatser att kunna nyttjas som vanligt.

Vidare kommer de att få nyttja ytan framför bastun för uppställning av bilar

Störningar på bredband

Vår leverantör (AllTele) av bredband har fått ett fel i utrustning innan vår fastighet vilket innebär avbortt och tidvis uppkoppling men med dålig kapacitet.

Detta gäller från 16/2 05:00.

AllTele jobbar på att lösa problemet.

Välkommen på extrastämma i samlingslokalen måndag 20 november

Härmed bjuds du in till extra stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14.

Stämman kommer att avhållas måndagen den 20:e november 2017 kl 17.30 i Samlingslokalen Dr Hjorts gata 8C

På extra stämman kommer vi att rösta om införande av nya Stadgar för föreningen som enligt den nya lagen om Ekonomiska Föreningar måste vara införd senast 2018-01-01.

Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande.

DAGORDNING VID EXTRASTÄMMA

  1. Stämmans öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Val av stämmoordförande
  4. Stämmoordförande anmäler sekreterare för mötet
  5. Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet
  6. Val av rösträknare
  7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  8. Av styrelsen till stämman hänskjutna fråga angående

                        Stadgeändringar

Lagen om Ekonomiska Föreningar har ändrats från och med 2016-07-01. Vissa av förändringarna påverkar Bostadsrättsföreningars verksamhet och drift.

För att uppfylla lagen så har Riksbyggen tagit fram nya stadgar som skall börja tillämpas senast 2018-01-01.

Vid årsstämman 171027 antog stämman de nya stadgarna med en ändring i § 61 angående motioner .

Den vid årsstämman 171027 antagna lydelsen av § 61 är följande

”Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två (2) månader efter räkenskapsårets utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.”

  1. Avslutning